Eesti FSC liikmeks astumine

Eesti FSC liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised ning välisriikide füüsilised isikud, kes tunnustavad Eesti FSC (ärinimega Hea Metsanduse Koda) põhikirja, on nõus edendama Eesti FSC tööd, aitavad kaasa Eesti FSC eesmärkide saavutamisele ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu.


Eesti FSC liikmed kuuluvad huvi või tegevusvaldkonna alusel ühtekolmest kojast: keskkonna-, sotsiaal- või majanduskotta.

Liikmeks soovija täidab avalduse, mille juhatus edastab vastavale kojale, kuhu liikmekandidaat soovib astuda. Avalduses põhjendab liikmekandidaat oma huvi ühinguga liitumiseks ning koja valikut. Vastav koda võib nõuda koja liikmete ja liikmeksastuja vahelist vestlust. Liikmeks vastuvõtmisel arvestatakse liikmekandidaadi põhikirjalisi eesmärke ja/või tegevusi ja kompetentsust oma tegevusvaldkonnas. Koda edastab oma otsuse liikmekandidaadi kohta juhatusele, mille alusel koostab juhatus vastava akti liikmeks võtmise või võtmata jätmise kohta. Ilma koja nõusolekuta ei saa juhatus uut liiget vastu võtta.

Eesti FSC liikmemaksud on järgmised:

  • Eraisikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused - 20 € aastas (ainult Eesti FSC liikmesus) / 150 € aastas (koos rahvusvahelise FSC liikmesusega)
  • Äriühingute liikmemaks sõltub äriühingu käibest. Liikmemaksumäärad on järgmised:

1. vähem kui 200 000 € = 250 € / aasta
2. 200 000 – 1 000 000 € = 350 € / aasta
3. 1 000 000 – 5 000 000 € = 500 € / aasta
4. 5 000 000 – 20 000 000 € = 1 000 € / aasta
5. 20 000 000 – 40 000 000 € = 1 500 € / aasta
6. 40 000 000 – 200 000 000 = 3 000 € / aasta
7. 200 000 000 – 2 000 000 000 = 6 000 € / aasta
8. rohkem kui 2 000 000 000 € = 10 000 € / aasta

  • Erandjuhtudel võib Eesti FSC volikogu otsustada liikmemaksu erisuse.
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210