FSC

Metsahoolekogu: keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline


FSC (Forest Stewardship Council) ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas. FSC sündis murest metsade hävimise, sotsiaalse tõrjutuse ja keskkonna pärast, kuid algusest peale on organisatsiooni alustaladeks olnud koostöö ja võrdsus erinevate huvigruppide vahel. Loe lähemalt FSC sünniloost siit.


Meie tulevikunägemus ja eesmärk

Aitame maailma metsi majandada keskkonnahoidlikult, ühiskonnale kasulikult ja majanduslikult elujõuliselt. Metsi majandades arvestame nii praeguste vajadustega kui ka järgmiste põlvkondadega.

Keskkonnahoidlik

Keskkonnahoidlik metsandus tähendab, et metsa raiumisel ja muude metsasaaduste ülestöötamisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse.

Ühiskonnale kasulik

Ühiskonnale kasulik metsandus aitab kohalikel elanikel ja kogu ühiskonnal saada osa kestvatest hüvedest, samal ajal innustades kohalikke elanikke metsarikkusi säilitama ja metsa pikaajaliselt majandama.

Majanduslikult elujõuline

Metsandusega seotud tegevust korraldatakse piisavalt tasuval viisil, teenimata tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega seotud kogukondi kahjustades. Kasumlikkuse vajadust ja vastutustundlikku metsamajandust saab püüda tasakaalustada kui kõiki metsatooteid ja -teenuseid turustada parima hinnaga.


Kes otsustab, mis on vastutustundlik metsamajandus?

Meie liikmeskonda kuuluvad mitu maailma suurimat sõltumatut keskkonnaorganisatsiooni (WWF ja Greenpeace), suurettevõtted (nt Tetra Pak, IKEA ja Stora Enso) ning ühiskondlikud organisatsioonid (nt Oxfam ja erinevaid maailma põlisrahvaid koondavad ühendused). Neile lisanduvad metsaomanikud, -majandajad ja -töötlejad, looduskaitsjad ja eraisikutest liikmeid. Eestist kuuluvad meie liikmeskonda teiste seas näiteks Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda, aga ka Tornator Eesti OÜ. Need erinevad liikmed panevad üheskoos paika metsanduse parima tava ehk FSC standardi, et lahendada keskkondlikke ja ühiskondlikke probleeme. Liikmed kehtestavad üksmeelselt FSC põhimõtted ja nõuded, millel põhineb keskkonnahoidliku, ühiskonnale kasuliku ja majanduslikult elujõulise metsanduse kõrgeim standard.

FSC liikmed on jagatud kolme võrdse hääleõigusega kojaks: keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda. Sellise jaotuse eesmärk on tagada erinevate huvigruppide tasakaal ning ühiste suurte eesmärkide tõhusam saavutamine. Kolm suurt teemakoda jagunevad liikme asukohariigi arengutasemest lähtudes omakorda põhja ja lõuna alamkojaks. Nii tagame maailma eri paigust pärit liikmete õiglase esindatuse.


Loe FSC juhtimise kohta siit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210