FSC sertimine

Kasu keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele

Sertifitseerimine (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC sertimine annab kindluse, et toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast. See tähendab, et majandamisel on arvestatud kõigi osapoolte keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke huvisid.

FSC sertifikaat on nõutud kaup, sest see kinnitab, et metsaomanikud ja -majandajad kasutavad metsa rikkuseid vastutustundlikult. FSC sertifikaat võib suurendada ka majanduslikke hüvesid kogu tarneahela ulatuses – näiteks avada uusi turge. FSC sertifikaat on kvaliteedimärk.


Metsamajandamise parim tava

FSC põhimõtted ja nõuded on parima metsamajandamistava aluseks kogu maailmas. Meie töörühmad töötavad välja piirkondlikud ja riiklikud standardid, mis lähtuvad kohalikust olukorrast ja tingimustest.

FSC metsamajandamise serdi saamiseks tuleb metsamajandajal või -omanikul astuda kindlad sammud. Neist peamiseks on FSC poolt akrediteeritud sertija teostatud kontroll, mille käigus hinnatakse, kas majandamine vastab kõigile vajalikele nõuetele.

Kui tulemus on positiivne, väljastatakse taotlejale FSC metsamajandamise sertifikaat, mis kehtib viis aastat. See ei tähenda, et serditu võiks nõuded pikemaks ajaks unustada. Standardi järgimist ja reeglite täitmist kontrollitakse igal aastal.

Kui metsamajandaja või -omanik soovib FSC serdiga tooteid edasi müüa, on tal vaja ka tarneahela sertifikaati. Tarneahela serti on vaja FSC serditud metsatoodete tootjatel, töötlejatel ja edasimüüjatel, et tõendada metsatoodete päritolu. Sertifikaat tuleb taotleda töötlemise ja puidu väärindamise ahela iga lüli jaoks, sest ainult nii on võimalik kindlaks teha, kas puit ja puittooted on tõepoolest FSC serditud, kas neid hoitakse sertimata toodetest eraldi ja kas segahoiustamine vastab nõuetele.


Majandamise jätkusuutlikkus Eestis

Eesti FSC ajaloos on erilisel kohal metsaomanik Lembit Laks. Just tema sai aastal 2000 Eesti esimese FSC sertifikaadi. Kaks aastat hiljem serditi Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ning pärast seda on serte väljastatud nii erametsaomanike liitudele kui metsaühistutele.

Tänaseks moodustab FSC serdiga puit Eesti turul märkimisväärse osa. Ka puidu varumise ja töötlemisega seotud ettevõtted on üha aktiivsemalt hakanud oma tarneahelaid sertifitseerima, et serditud puidu turueeliseid Põhjala riikides ja Lääne-Euroopas ära kasutada.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210