Natura elupaigad

Kontrollitud puidu kategooria 3, indikaator 3.3

Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Sama direktiiviga sätestati Natura võrgustiku osaks ka 1979. aastal jõustunud linnudirektiivi (2009/147/EÜ) alusel valitud linnualad.

Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.

Liikide ja elupaikade seisundi määramiseks on välja töötatud metoodiline juhend. Selle juhendi järgi hindasid kõik EL liikmesriigid loodusdirektiivi elupaikade ja liikide seisundit esmakordselt 2007. aastal ja teist korda aastal 2013. Analüüsi tulemusena leiti, et üle-euroopaliselt on soodsas seisundis vaid 16 protsenti ühenduse tähtsusega elupaikadest ja 23 protsenti liikidest. Ülejäänud liikide ja elupaigatüüpide seisund hinnati ebapiisavaks, halvaks või on neid liike ja elupaiku nii vähe uuritud, et seisund on teadmata.

Eestis leidub 60 loodusdirektiivi elupaigatüüpi ja 99 loodusdirektiivi liiki. Eksperdid hindasid kõikide nende liikide ja elupaigatüüpide seisundit. Viimase hindamise tulemusena leiti, et soodsas seisundis on meil 52 protsenti elupaigatüüpidest ja 54 protsenti liikidest. Ebapiisavas ja halvas seisundis on seega samuti pea pooled elupaigatüüpidest ja liikidest.

Kuna Natura 2000 võrgustik on kogu Euroopa ühine rikkus – iga liikmesriigil on vastutus just seal leiduvate loodusväärtuste säilimise eest kogu Euroopa jaoks, siis näeb loodusdirektiiv ette ka Euroopa Liidu kaasrahastamise Natura 2000 võrgustiku toimimiseks. Sestap kompenseeritakse Natura aladel piirangute tõttu saamata jäänud tulu erametsaomanikele. Toetustega tegeleb SA Erametsakeskus.


Kontrollmeetmed

Selleks, et ettevõtetel oleks võimalik välistada Natura elupaikadest pärinevat materjali enda tarneahelas, tuleks kontrollida rahvusvahelise tähtsusega alade registrit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210