Eesti kontrollitud puidu riskihinnang

Väldime vastuolulise materjali sattumist FSC märgisega toodetesse

Väldime vastuolulise materjali sisenemist FSC süsteemi (© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC kontrollitud puidu puhul on kesksel kohal selle päritolumaa või -piirkonna riskihinnang. Kui FSC tarneahela sertifikaadiga ettevõte ostab puitu sertimata tarnijalt, peab ta järgima riskihinnangut, et välistada tõendamata päritolu või vastuolulise puidu sattumine FSC kaubamärgi alla.

Kui hankepiirkonna jaoks on koostatud kogu riiki kattev riskihinnang, kehtib see kõikidele ettevõtetele, kes soovivad sealt pärinevat materjali kontrollitud puiduna kasutada.


Kui piirkonna risk on riskihinnangu põhjal kõigis kategooriates madal, ei rakendu ettevõttele olulisi lisakohustusi.

Kui aga madalat riski ei ole võimalik tõendada ning mõnes kategoorias on risk määratletud, peab ettevõte määratletud riskiga kategooriast lähtudes rakendama kontrollmeetmeid (nt lisakontroll dokumentidele või süsteemsed väliauditid), et välistada vastuolulise materjali sattumine FSC märgisega toodetesse. Samuti peab ettevõte veenduma, et kontrollmeetmed on sealjuures ka tõhusad ning aitavad riski tõepoolest maandada.

Eesti riskihinnang

Riskihinnangu koostamisel on lähtutud ühtsest normatiivsest protseduurist ning see hõlmab kõiki vastuolulise puidu kategooriaid, mille riski tase on hinnatud kas madalaks või määratletuks. Ka juhul, kui madalat riski ei ole võimalik tõendada, hinnatakse vastava kategooria risk lähtuvalt ettevaatusprintsiibist määratletuks.

Eestis on hetkeseisuga määratletud risk kolmes punktis:

  • sooline palgalõhe (kontrollitud puidu kategooria 2, indikaator 2.2)
  • vääriselupaigad ja Natura elupaigad (kontrollitud puidu kategooria 3, indikaator 3.3)
  • looduslikud pühapaigad (kontrollitud puidu kategooria 3, indikaator 3.6)

Kontrollmeetmed riskide maandamiseks

Ettevõtetel on kohustuslik enda kontrollitud puidu varumisega seoses luua nõuetekohane hoolsussüsteem (Due Diligence System). See tähendab, et ettevõtted peavad rakendama riskijuhtimist, et vähendada ohtu lasta FSC märgisega toodetesse vastuolulist puitu. Nõuetekohase hoolsussüsteemi raames pannakse paika riski maandamise meetmed ehk kontrollmeetmed.

Kuivõrd ettevõtted on erinevad, võivad ka nende rakendatavad kontrollmeetmed olla üksteisest mõnevõrra erinevad, sestap on FSC kontrollmeetmete väljatöötamisel jätnud ettevõtetele teatud piirides vabaduse.

Samas on ka selliseid kontrollmeetmeid, mis on asjaomaste ekspertidega läbi arutataud ning on ettevõtetele kas soovituslikud või kohustuslikud.

Loe soolise palgalõhe kontrollmeetmete kohta lähemalt siit.

Loe vääriselupaikade kontrollmeetmete kohta lähemalt siit.

Loe Natura elupaikade kontrollmeetmete kohta lähemalt siit.

Loe looduslike pühapaikade kontrollmeetmete kohta lähemalt siit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210