FSC kontrollitud puidu riskihinnang

Väldime vastuolulise materjali sisenemist FSC süsteemi

Väldime vastuolulise materjali sisenemist FSC süsteemi (© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC kontrollitud puidu süsteemis on kesksel kohal puidu päritolumaa või -piirkonna riskihinnang. Kui FSC tarneahela sertifikaadiga ettevõte ostab puitu sertifitseerimata tarnijalt, tuleb järgida riskihinnangut, et välistada vastuolulise puidu sattumine FSC kaubamärgi alla.

Kui hankepiirkonna jaoks on koostatud riiklik riskihinnang, on see kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kes soovivad piirkonnast pärinevat materjali kontrollitud puidu tarneahela standardi alusel kasutada.


Kui riskihinnangust selgub, et piirkonna risk on kõigis kategooriates madal, ei rakendu ettevõttele lisakohustusi. Kui aga madalat riski ei ole võimalik tõendada, peab ettevõte määratletud riskiga hinnatud kategooriast lähtudes läbi viima eritoiminguid ehk rakendama kontrollmeetmeid (nt lisakontroll dokumentidele või süsteemsed väliauditid), et välistada vastuolulise materjali sattumine FSC märgisega tootesse. Samuti peab ettevõte veenduma, et kontrollmeetmed on sealjuures ka mõjusad.

Eesti riskihinnangu koostamine

Riskihinnangu koostamisel lähtutakse ühtsest normatiivsest protseduurist ning see hõlmab kõiki vastuolulise puidu kategooriaid, mille riski taset hinnatakse kas madalaks või määratletuks. Määratletud risk tähendab muuhulgas ka seda, et materjali madalat riski ei ole võimalik tõendada.

Kuivõrd Eesti on kontrollitud puidu süsteemis üks prioriteetsetest riikidest, koostatakse Eestile rahvusvahelise FSC juhatuse otsusega rahvusvaheliste ekspertide poolt niinimetatud tsentraliseeritud riskihinnang. Tsentraliseeritud riskihinnang koostatakse kõikidele prioriteetsetele riikidele, kus kohalikul tasandil koostatud riskihinnangut parasjagu ei eksisteeri ning selle koostamist koordineerib rahvusvaheline FSC. Vajadusel on kohalikul töörühmal hiljem võimalik koostada tsentraliseeritud riskihinnangut aluseks võttes spetsiifilisem riskihinnang, millega riskimääratlusi täpsustada või lisada kontrollmeetmeid.

Tsentraliseeritud riskihinnangu koostajateks on erinevad eksperdid. Kategooriate järgi on Eesti riskihinnangu koostajad järgmised:
1. kategooria (ebaseaduslikult raiutud puit) - NEPCon
2. kategooria (puit, mille varumisega on rikutud inimõigusi või kohaliku kogukonna huve) - Wolfgang Richert Consulting
3. kategooria (puit, mille varumisega võib metsamajandamistegevus ohustada kõrgete kaitseväärtuste säilimist) - NEPCon
4. kategooria (puit, mille raiumise eesmärk on istanduste rajamine või muu mitte-metsamaa loomine) - NEPCon & FSC IC
5. kategooria (GMO puit) - NEPCon

Riskihinnangu avalikustamine

Tsentraliseeritud riskihinnangud läbivad avalikustamise, nagu kõik teisedki FSC normatiivsed dokumendid. Riskihinnangute koostamise käigus on Eesti FSC konsultantidega pidevas ühenduses olnud ning avalikustamist koordineerib samuti Eesti FSC. Lõpliku riskihinnangu kinnitamisotsuse teeb rahvusvahelise FSC poliitika- ja standardiosakond.

Kontrollitud puidu 1., 2. ja 5. kategooria riskihinnangute avalikustamine leidis aset 02.03.2015 - 02.04.2015.

Kontrollitud puidu 3. ja 4. kategooria riskihinnangute avalikustamine kestab 21.11.2016 - 21.12.2016.

NB! Tagasiside kontrollitud puidu 3. ja 4. kategooria riskihinnangutele palume anda läbi spetsiaalse tagasisidevormi siin.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210