FSC pestitsiidieeskiri

Metsamajandamine (© FSC GD)© FSC GDHiljuti uuendati FSC pestitsiidieeskirja ning kõige hiljutisem versioon FSC-POL-30-001 V3-0 EN avalikustati 1. mail 2019 ning jõustub 1. augustil 2019.

Soovime aidata praegustel ja tulevastel metsamajandamise serdiomanikel mõista ja järgida FSC pestitsiidieeskirja. Allpool on lisaks allikad, kust leiab lisainfot pestitsiidide kohta FSC süsteemis.


Kui täidate Eestis kehtivaid seadusi, järgite keemiliste pestitsiididega seotud konventsioone ja nende kasutamise parimaid tavasid, siis arvatavasti suuremas osas te juba täidate FSC pestitsiidieeskirja nõudeid. Peate vaid veenduma, et käsitlete mõnda eeskirjas tõstatatud konkreetset probleemi korrektselt.

Lisaks oleme koostanud abimaterjalid perioodiks 1. august 2019 - 1. august 2020, mille abil veenduda pestitsiidieeskirja täitmises nimetatud üleminekuperioodil. Need leiate infokastistis "Pestitsiidieeskirja ajutise rakendamise abimaterjal".

Mida soovib FSC pestitsiidieeskiri saavutada?

Lühiajalised eesmärgid on:

  • edendada parimaid tavasid, et minimeerida keemiliste pestitsiidide kasutamisega seotud riske inimeste tervisele ja keskkonnale,
  • vähendada kasutatavate keemiliste pestitsiidide üldmahtu ja arvu ning
  • lõpetada kõige ohtlikumate keemiliste pestitsiidide kasutamine.

Pikaajaliseks eesmärgiks on lõpetada keemiliste pestitsiidide kasutamine FSC serditud metsades.

Mis on FSC pestitsiidieeskirja peamised nõuded?

FSC-POL-30-001 V3-0 esimesed osad (1-3) ja lisa 1 sisaldavad tausta ja infot, kuidas FSC tuvastab ja kategoriseerib “väga ohtlikke pestitsiide” (Highly Hazardous Pesticide - HHP). Nimetatud osad selgitavad eeskirja põhimõtteid ja võivad aidata teil mõista eeskirja tervikuna, kuid need ei sisalda konkreetseid nõudeid, mida peate täitma.

Lisa 3 on asjakohane ainult harvadel juhtudel, kui esineb hädaolukord või valitsusasutuse korraldus nõuab teil FSC-s tavaliselt keelatud HHP kasutamist.

4. lisas on välja toodud juhised FSC standardite koostajatele, et kehtestada rangelt piiratud ja piiratud kasutusega HHP-de kasutamise tingimused riiklikul tasandil.

Teile kõige olulisemad osad dokumendist on 4, 5 ja 6 ning lisa 2. Samuti peate olema teadlik kõigi keemiliste pestitsiidide, mida peate võib-olla kasutama, kategooriatesse jaotamisest dokumendis FSC-POL-30-001a EN “FSC väga ohtlike pestitsiidide loend”. Allpool on välja toodud eeskirja peamised nõuded, mis kehtivad teile kui FSC säästva metsamajandamise sertifikaadiomanikule.

Üldpõhimõtted

Peate eelistama põhimõtteliselt:
1. mitte-keemilisi tõrjeviise keemiliste pestitsiidide asemel,
2. keemilisi pestitsiide, mis ei ole välja toodud FSC HHP loendites, keemiliste pestitsiidide asemel, mis on välja toodud FSC HHP loendites, ja
3. FSC piiratud HHP-sid FSC väga piiratud HHP-de asemel.

Keskkonna- ja sotsiaalriski hinnang (ESRA)

Integreeritud kahjuritõrje osana peate läbi viima keskkonna- ja sotsiaalriski võrdleva hindamise (environmental and social risk assessment - ESRA), et välja selgitada madalaima riskiga pestitsiidi variant kahjuri, umbrohu või haiguse tõrjeks, selle kasutamise tingimused ning üldised leevendus- ja jälgimismeetmed, et minimeerida riske. ESRA peaks olema vastavuses teie töö ulatuse ja intensiivsusega ning võimalike riskidega, kuid peab arvestama FSC-POL-30-001 V3-0 EN 2. lisas kirjeldatud ohtude, kokkupuute elementide (exposure elements) ja kokkupuute muutujate (exposure variables) minimaalset loetelu.

Alternatiivsete pestitsiidide ja jälgimismeetmete kohta tuleb teavet otsida vastavast FSC veebiandmebaasist. Kui soovite, võite ESRA läbiviimisel teha koostööd teiste serdiomanikega, kellel on sarnased kahjuriprobleemid ja metsaolud.

Koostatud ESRA põhjal peate valima pestitsiidi, millel on kõige väiksem võimalus põhjustada sotsiaalset ja keskkonnakahju, mis on kõige tõhusam ja millel on samaväärsed või suuremad sotsiaalsed ja keskkondlikud eelised.

Enne iga keemilise pestitsiidi kasutamist, sh mitte-HHP-de kasutamist, peate oma ESRA tulemused lisama pestitsiidi kasutuskoha tegevuskavasse, et tuvastada kohaspetsiifilised riskid ja kohandada eelnevalt tuvastatud üldisi leevendus- ja seiremeetmeid.

Uurimine

Te peate vastavalt ulatusele, intensiivsusele ja riskile panema paika programmid, mis uurivad, tuvastavad ja testivad alternatiive, millega asendada FSC väga piiratud ja piiratud HHP-sid vähem ohtlike alternatiivsete pestitsiididega. Nendel programmidel peavad olema selged toimingud, tähtajad, eesmärgid ja eraldatud ressursid. Kui soovite, võite teha koostööd teadusasutuste ja teiste serdiomanikega teadusprogrammides.

FSC keelatud väga ohtlikud pestitsiidid (HHP-d)

FSC keelatud “väga ohtlike pestitsiidide” (HHP-de) kasutamine on keelatud, v.a hädaolukordades või valitsuse korraldusel.

FSC keelatud HHP-de loendist peate teavitama kõiki teie serditud piirkonnas asuvaid kolmandate osapoolte töötlemisettevõtteid ja puukoolide tarnijaid, julgustades neid vältima neid pestitsiide enda protsessides, seemikute tootmisel ja muude metsa jõudvate materjalide tootmisel. Nimetatud töötlemisettevõtetelt ja puukoolide tarnijatelt peate taotlema nimekirjad FSC keelatud HHP-dest, mida nad kasutavad.

Väldi keskkonnaväärtusteja inimeste tervise kahjustamist

Keemiliste pestitsiidide kasutamisel peate tähtsustama riskide ennetamist ja leevendamist kahjude parandamise ja hüvitamise üle.

Te peate parandama kõik kahjud vastavalt selle suurusele, maksma õiglast hüvitist, kui heastamine pole võimalik, ning töötama välja meetmed kaebuste lahendamiseks ning töötajatele ja kohalike kogukondadele õiglase hüvitise maksmiseks.

Jälgimine

Te peate pestitsiidide kasutamise kohta pidama arvestust, säilitades järgmisi andmeid:
1) tootenimetus
2) toimeaine
3) kasutatud toimeainekogus
4) kasutamise arv ja sagedus
5) kasutamise asukoht ja pindala
6) kasutamise põhjus

Kokkuvõte

Eeskirjas leheküljel 25 väljatoodud tabel annab kasuliku kokkuvõtte teile kohalduvatest täidetavatest ülesannetest ja nende eesmärkidest, mis on seotud pestitsiidieeskirjaga.

Kust ma leian abi ja infot?

Loodetavasti on teave sellel lehel näidanud, et olete juba uue pestitsiidieeskirja nõuete täitmisele lähedal. Peagi töötatakse välja ka rahvusvahelised üldindikaatorid (IGI-d), mis adresseerivad uuendatud pestitsiidieeskirja ning nende põhjal luuakse näitajad ka Eesti säästva metsamajandamise standardisse, mis muudab pestitsiidieeskirja järgimise lihtsamaks. Seniks oleme välja toonud allikad, mis võivad osutuda teile sel teemal kasulikuks.

Pidage meeles, et pestitsiidieeskiri lubab teil teha koostööd teiste serdihoidjatega, kes on silmitsi samade muredega. Lisaks võite teha koostööd teha teadusasutustega.

Nõu ja infot võib ka küsida enda sertifitseerijalt, grupiserdi hoidjalt või FSC Eestilt.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210