Riiklikud standardid

Kohalike teadmiste sidumine FSC süsteemiga

Riiklikud standardid (© Tõnu Talpsep)© Tõnu TalpsepFSC printsiibid ja kriteeriumid kehtestavad FSC metsamajanduse sertifitseerimise nõuded kogu maailmas.

Iga rahvusvahelist metsamajandamise standardit tuleb aga piirkondlikul või riiklikul tasandil kohandada, et selles arvestataks mitmesuguste õiguslike, ühiskondlike ja geograafiliste tingimustega, mis iseloomustavad metsi maailma eri paigus.


FSC metsamajandamise standardid töötatakse välja nõuete alusel, mis on esitatud FSC menetluskorras FSC-STD-60-006 V1-2 „Riiklike metsamajandamise standardite väljatöötamise ja ajakohastamise nõuded“.

FSC metsamajandamise programmi raames antakse nõu riikliku standardi töörühmadele, kes tegelevad riikliku metsamajandamise standardi väljatöötamisega. Selle käigus tuleb FSC printsiipidele ja kriteeriumitele lisada indikaatorid ning nendega kaasnevad normid, juhised ja mõnel juhul ka selgitused. FSC riiklik või piirkondlik metsamajandamise standard kujutabki endast FSC printsiipe ja kriteeriume koos selliste indikaatorite kogumiga, mille FSC rahvusvahelise juhatuse poliitika- ja standardikomisjon on kinnitanud.

Kui riiklikul või piirkondlikul tasandil on saavutatud üksmeel, siis hinnatakse riiklikku metsamajandamise standardit FSC metsamajandamise programmi raames, et standard oleks kindlasti kooskõlas dokumendiga FSC-STD-60-002 V1-0 „FSC nõuded riikliku metsamajandamise standardi ülesehitusele ja sisule“ ja et teha kindlaks, kas standard koostati õiget menetluskorda järgides.

FSC juhatus on piirkondlike ja riiklike metsamajandamise standardite kinnitamise määranud FSC poliitika- ja standardikomisjoni ülesandeks. Komisjon tuleb kokku ja langetab eelhinnatud standardi põhjal oma otsuse.

Et tutvuda hindamiseks ja seejärel kinnitamiseks esitatud FSC metsamajandamise standardite ajakohase loeteluga, vaadake palun siia. Kui riigil on olemas kohalikele oludele vastav FSC metsamajandamise standard, saab selle alla laadida ka vastava riigi FSC kontori veebilehelt.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210