Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamine

Kohendame FSC raamistiku vastavaks Eesti oludele

Standardi koostamine (© FSC GD)© FSC GDFSC Eesti algatas 2016. aasta mais Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamisprotsessi, mille eesmärgiks on koostada FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja Eesti Vabariigi oludele vastav FSC metsamajandamise standard, millest lähtuvalt oleks metsade majandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.

Keskkonnahoidliku metsanduse all mõistab FSC seda, et metsa ülestöötamisel ja muude metsasaaduste varumisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse. Ühiskonnale kasulik metsandus aitab kohalikel elanikel ja kogu ühiskonnal saada osa metsanduse kestvatest hüvedest, innustades metsaressurssi säilitama ja seda pikaajaliselt majandama ning majanduslikult elujõuline metsandus tähendab, et metsandusega seotud tegevust korraldatakse piisavalt tasuval viisil, teenimata sealjuures tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega seotud kogukondi kahjustades.

Standardi koostamisprotsessi käigus kohandatakse FSC rahvusvaheline raamistik vastavaks Eesti oludele, järgides FSC põhimõtteid ja nõudmisi ning võttes samas arvesse kohalikke ökoloogilisi-, sotsiaalseid ning majanduslikke tingimusi.


Standardi koostamisprotsessi alustamiseks toimus 24. mail 2016 algatuskoosolek.

Algatuskoosoleku eesmärgiks oli anda huvirühmadele põhjalik ülevaade standardi koostamise protsessist – milline on standardi lähtepunkt ja ülesehitus, kuidas ja mis tingimustel standardi koostamises osaleda, milline on koostamise ajakava, kuidas ja millal erinevaid osapooli ning laiemat üldsust kaasatakse. Koosolekul anti ülevaade ka FSC-st kui organisatsioonist, selle toimimisest ja tegevustest. Lisaks oli kohtumise eesmärk leida standardi koostamise töörühma liikmekandidaadid.

Eesti FSC metsamajandamise standardi töörühm

Standardi töörühm on rahvusvahelise FSC poolt ametlikult kinnitatud töörühm, mille eesmärgiks on koostada FSC nõuetega kooskõlas FSC metsamajandamise standard, mis hakkab kehtima Eesti Vabariigi territooriumil.

Standardi töörühma ülesanne standardi koostamise protsessis on koostatud standardi eelnõu redaktsioonid üksikasjalikult läbi vaadata ja soovitusi anda, vaadata läbi huvirühmadelt avalikustamise käigus tulnud kommentaarid ja nendele hinnang anda ning pakkuda standardi koostamise protsessi käigus välja kompromisse ja sõnastusi, mis aitaksid saavutada standardi töörühma kõigi liikmete vahel konsensuse.

Standardi töörühmas on FSC struktuuri peegeldav kolme koja struktuur (keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda), kuhu töörühma liikmed jaotuvad kooskõlas oma tegevusvaldkonnaga või ekspertteadmistega vastavas valdkonnas. Lisaks on standardi töörühmal erapooletu moderaator, kelle ülesanne on standardi töörühma arutelu vedada ning aidata konsensust leida.

Standardi koostamise protsess kestab eelduslikult kuni 2017. aasta lõpuni ning selle ajani on volitused ka standardi töörühmal ja selle moderaatoril. Standardi töörühma moderaator on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald. Standardi töörühma koosseis on järgmine:

Keskkonnakoda Sotsiaalkoda Majanduskoda
Renno Nellis (Kotkaklubi MTÜ)
Olev-Andres Tinn (Erakond Eestimaa Rohelised MTÜ)
Anneli Palo (Tartu Ülikool)
Jaanus Libek (SA Eestimaa Looduse Fond)
Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)
Ahto Kaasik (SA Hiite Maja)
Kaarel Tiganik (Eesti Metsateenijate Ühing MTÜ)
Rea Raus (MTÜ Statera)
Aivar Ruukel (MTÜ Soomaa Turism)
Tõnis Tõnisson (Eesti Erametsaliit MTÜ)
Rainer Laigu (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Marti Piirimäe (AS Graanul Invest)
Tarmo Meus (Multiland OÜ; OÜ Lignator Mets)
Ivar Sibul (Eesti Maaülikool)

Standardi nõukoda

Standardi nõukoda on standardi koostamise protsessis töörühma kõrval eesmärgiga, et töörühmas mitte esindatud isikute huvid oleksid protsessis kajastatud. Standardi nõukojaga jagatakse enne standardi töörühma koosolekut vastava koosoleku materjale ning nõukoja liikmed saavad koosolekul käsitlemiseks anda enda tagasisidet. Standardi nõukoja liikmete arv ei ole piiratud, mis tähendab, et sellega saavad kõik soovijad igal ajahetkel liituda. Samuti on standardi nõukoja liikmetel põhjendatud huvi ning spetsiifiliste ekspertteadmiste jagamise eesmärgi korral eelneva kokkuleppe alusel võimalik standardi töörühma koosolekul vaatlejana osaleda.

Standardi koostamise ajakava*

*Viimati muudetud 11.2019.

Kuupäev Tegevus
28.06.2016 STR I koosolek
25-26.08.2016 STR II koosolek
29-30.09.2016 STR III koosolek
27-28.10.2016 STR IV koosolek
24-25.11.2016 STR V koosolek
01-03.2017 Standardi esimese eelnõu avalikustamine
08-09.2017 Standardi välitest
03-05.2018 Standardi teise eelnõu avalikustamine
2018 Standardi lõpliku eelnõu saatmine FSC standardiosakonda
03-04.2020 Standardi neljanda eelnõu avalikustamine

Standardi neljas eelnõu on kõigile huvilistele tutvumiseks kättesaadav siit.
2020 Standardi eeldatav kinnitamine

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun kiri standard [ät] ee . fsc . org.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210