Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 2-0 avalikustamine

16. märts - 15. mai 2017

Eesti FSC metsamajandamise standardi avalikustamine (© Jüri Pere/RMK)© Jüri Pere/RMKEesti FSC koostöös standardi töörühmaga on valmis saanud Eesti FSC metsamajandamise standardi teise eelnõu (2-0) ning ootab sellele avalikustamise algusest 60 päeva jooksul kõigi huvirühmade kommentaare.

Standardi töörühma eesmärgiks on koostada FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja Eesti Vabariigi oludele vastav FSC metsamajandamise standard, millest lähtuvalt oleks metsade majandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.


Korduma kippuvad küsimused:

Miks on üldse standardeid vaja?

Standardid tulevad appi seal, kus riikide seadusandlusest valdkonna reguleerimisel puudu jääb – nii globaalsel kui kohalikul tasandil. Vajadus luua seadusandlust täiendavaid standardeid tuleb sageli ka ühiskondlikust ootusest (näiteks tarbijakäitumine ja -teadlikkus jne) ning vajadusest olla enda tarbimisvalikutes informeeritud. Standardite eesmärk on panna paika parimad praktikad ja tavad.

FSC teeb teiste sertimis-skeemide kõrval eriliseks see, et FSC metsamajandamise standardite puhul lepitakse nende detailid kokku kohalikul tasandil ja koostöös paljude väga erinevate huvirühmadega.

Kui kaua standardi avalikustamine kestab?

Standardi eelnõu kohta on kõigil huvilistel võimalik tagasisidet anda 60 päeva jooksul alates eelnõu avalikustamise esimesest päevast, 16. märts kuni 15. mai 2018.

Kust leiab avalikustamisel oleva standardi eelnõu?

Standardi eelnõu saab alla laadida nii docx kui pdf formaadis lehe paremal servas olevast kastikesest. Sealt samast leiab eraldi ka mõisted ja seletused.

Kes on standardi eelnõu koostanud?

Standardi eelnõu on koostanud Eesti FSC koostöös selleks spetsiaalselt kokku kutsutud standardi töörühmaga. Standardi töörühma ja muu standardi koostamisega seonduva kohta leiate täiendavat informatsiooni siit.

Mille põhjal on standardi eelnõu koostatud?

Standardi eelnõu aluseks on võetud rahvusvahelised üldindikaatorid (FSC-STD-60-004 V1-0 EN International Generic Indicators), Eesti FSC standardi eelnõu (2011, mittekehtiv) ning kehtivad NEPConi ajutine metsamajandamise standard Eestis ja SCS Forest Stewardship Council Ajutine Metsamajandamise Standard Eestis.

Kuidas esitada standardi eelnõu kohta oma kommentaare?

Standardi eelnõu kohta saab tagasisidet jätta läbi spetsiaalse vormi, mille leiate siit.

Küsimustik käib läbi kõik Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu kümme printsiipi ja nendele vastavate kriteeriumite indikaatorid. Printsiibid ja seega ka indikaatorid, mis Teid ei puuduta või Teile huvi ei paku, saate vahele jätta.

Kui ei avaldata spetsiaalselt soovi jääda anonüümseks, käsitletakse kõiki laekunud kommentaare avalikuna. Anonüümseks jääda soovivate isikute kommentaaridega koos ei avalikustata nende esitajate nimesid ka standardi töörühmale, need jäävad ainult Eesti FSC teada. Eesti FSC-le anonüümselt esitatud kommentaare arvesse ei võeta.

Millele tuleks tagasisidet andes tähelepanu pöörata?

Tagasisidet palume ainult indikaatorite kohta.

Juhime tähelepanu, et kümme printsiipi ja nendele vastavad kriteeriumid on juba eelnevalt rahvusvaheliselt ja huvigruppe kaasates sõnastatud ning nende osas me hetkel tagasisidet ei kogu.

Eelkõige huvitab meid iga indikaatori puhul indikaatorite sõnastus ja rakendatavus. See tähendab, et vajame tagasisidet selle kohta, kas indikaatoris olev nõue on piisavalt täpne või jääb ebaselgeks, kas nõue on mõõdetav, kas nõue on rakendatav kõigile metsatüüpidele ja metsaomanditele suurusest sõltumata.

Samuti saab iga indikaatori kohta jätta lisateavet, näiteks viiteid statistikale, teaduslikele uuringutele jne.

Miks on tähtsad just indikaatorid?

Kui FSC kümme üldpõhimõtet reguleerivad metsamajandamise peamiseid suundi, siis indikaatorid on olulised praktilisel tasandil. Metsamajandajat kontrollitakse auditite käigus just indikaatorite tasandil ning hinnatakse nende täitmise või mittetäitmise järgi seda, kas FSC nõuded on täidetud või mitte.

Miks on standardi nõuded kohati rangemad kui seadus?

Standardi eelnõu koostamise käigus lähtus standardi töörühm FSC põhimõtetest ning parimast kättesaadavast teabest, mis tähendab, et töös kasutati kõige usaldusväärsemaid ja ajakohasemaid andmeid, fakte, ekspertarvamusi ning uuringutulemusi ja huvirühmadega konsulteerimisel saadud infot. Sellest tulenevalt on olukordi,kus standardi töörühm on leppinud kokku nõuded, mis on aja- ja asjakohast infot arvesse võttes rangemad, kui need, mis on Eesti Vabariigi õigusaktides.

Küsimustes, kus standardi töörühm on olnud arvamusel, et Eesti Vabariigi õigusaktid on juba kooskõlas FSC põhimõtetega ning standardi eesmärkidega, on vastavad indikaatorid standardist välja jäetud. Samuti on indikaatorid standardist välja jäetud juhul kui standardi töörühm on hinnanud madalaks riski, et õigusaktide tulevased muudatused võiksid olemasolevaid nõudeid leevendada.

Indikaatorid kordavad õigusaktides toodud nõudeid kui standardi töörühm on olnud arvamusel, et tulevased õigusaktide muudatused võivad kaasa tuua nõuete leevendamise.

Mida tehakse saadud tagasisidega?

Kõik avalikustamise käigus laekunud asjakohased kommentaarid (käsitlevad indikaatoreid, ei ole tehtud Eesti FSC-le anonüümsena) vaadatakse standardi töörühma poolt läbi peale avalikustamisperioodi lõppu ning kõik avalikustamise käigus laekunud kommentaarid koos vastustega koondatakse vastavasse raportisse.

Millised on standardi koostamise järgmised sammud?

Pärast avalikustamisperioodi lõppu vaatab standardi töörühm laekunud kommentaarid läbi ning koostab lõpliku, FSC peakontorisse kinnitamiseks saadetava standardi eelnõu. Standardi kinnitamine FSC peakontoris on plaanitud 2018. aasta jooksul.

Kas sarnaselt esimese avalikustamisega toimub ka standardi eelnõu kaasamiskoosolek?

Sarnaselt standardi esimese eelnõu avalikustamise keskel toimunud koosolekuga on ka teise eelnõu koostamise ja sisu tutvustamiseks planeeritud kaasamiskoosolek. Täpsemad detailid avaldatakse peagi meie kodulehe sündmuste rubriigis.

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun kiri standard [ät] ee . fsc . org.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210