FSC printsiibid ja kriteeriumid

Rahvusvahelised metsamajandamise suunised

FSC printsiibid ja kriteeriumid (© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC standardis kirjeldatakse printsiipe ja kriteeriume, millest keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline metsamajandus lähtub.

FSC standard hõlmab kokku kümmet metsamajandamise printsiipi. Igaühe järgimist aitavad mõõta mitu kriteeriumi.


Esimest korda avaldati FSC metsamajandamise standard 1994. aastal ning seda on muudetud 1996., 1999. ja 2001. aastal. 2009. aastal alustati põhjaliku läbivaatusprotsessiga ja 2011. aastal sai valmis uuendatud metsamajandamise standard, kus oli muudetud mitme printsiibi ja kriteeriumi sõnastust, kuid mitte nende sisu. Kui 2012. aasta jaanuaris lõppes printsiipide ja kriteeriumite uuendatud versiooni (FSC-STD-01-001 V5-0) üle hääletus, olid selle vastuvõtmise poolt 75% liikmetest.

Selleks, et metsamajandamisüksusele väljastataks FSC sertifikaat, peab see järgima kõiki kümmet printsiipi ja täitma vastavaid kriteeriume. Nendest tuleb kinni pidada iga metsatüübi puhul ja igas valdkonnas, mille kohta üksus sertifikaati taotleb. Standardit saab kasutada metsaalade ja erinevate ökosüsteemide sertifitseerimiseks kogu maailmas, sõltumata kultuurilisest, poliitilisest või seadusandlikust kontekstist. See tähendab, et FSC printsiibid ja kriteeriumid sobivad kõikidele riikidele ja piirkondadele.

Pärast standardi uuendatud versiooni vastuvõtmist asuti välja töötama rahvusvahelisi üldindikaatoreid, et metsamajandajatel, sertifitseerijatel ja teistel huvirühmadel oleks standardit lihtsam kohalikele oludele kohandada. Üldindikaatorid kinnitati 2015. aasta märtsis.

Paljudes riikides üle maailma on kohalikud FSC töörühmad koostanud printsiipidel ja kriteeriumitel põhineva FSC riikliku metsamajandamise standardi. Selles tuuakse välja kohalikele oludele vastavad indikaatorid, mille alusel saab tõendada, et vastav kriteerium on täidetud.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210