Jätkusuutliku metsanduse põhimõtted

(© FSC Estonia)© FSC Estonia


Selleks, et meie metsad oleks elujõulised ning need kestaks ka tulevastele põlvedele, oleme koos keskkonnaekspertide, põlisrahvaste ja metsaettevõtetega kokku leppinud 10. põhimõttes ja 70. nõudes (ehk printsiipides ja kriteeriumites), millest peab kõigi FSC-märgisega metsade majandamisel lähtuma.

#1: SEADUSTE JA FSC PÕHIMÕTETE JÄRGIMINE. Metsamajandamine lähtub kõigist riigis kehtivatest seadustest ning rahvusvahelistest lepingutest ja kokkulepetest, millega riik on end sidunud. Järgime ühiselt kokku lepitud FSC põhimõtteid ja nõudeid.

#2: METSA KASUTAMISE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED. Maa- ja metsasaaduste pikaajalised valdamis- ja kasutusõigused peavad olema selgelt määratletud, dokumenteeritud ja õiguslikult tõendatud.

#3: PÕLISRAHVASTE ÕIGUSED. Tunnustame ja austame põlisrahvaste juriidilisi ja tavadest lähtuvaid õigusi kasutada ja majandada neile ajalooliselt kuulunud maad.

#4: KOGUKONNASUHTED JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED. Metsamajandamisega seotud tegevused säilitavad või parandavad metsatööliste ja kohalike kogukondade pikaajalist sotsiaalset ja majanduslikku heaolu.

#5: METSAST SAADAVAD HÜVED. Metsamajandamisega seotud tegevused toetavad metsaga seotud toodete ja teenuste tõhusat kasutamist, et kindlustada majanduslik elujõulisus ning keskkondlikud ja sotsiaalsed hüved.

#6: KESKKONNAMÕJU. Metsamajandamine säilitab elurikkust ja sellega seotud väärtusi, veevarusid, mulda ning ainulaadseid ja õrnu ökosüsteeme ning maastikke. Meie eesmärk on säilitada metsa ökoloogiline toimimine ja terviklikkus.

#7: MAJANDAMISPLAAN. Loome koostöös metsamajandamise ulatusele ja intensiivsusele vastava plaani, mis on kaasaegne, kuid sõnastab selgelt majandamise pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamiseks kasutatavad vahendid.

#8. SEIRE JA HINDAMINE. Seirame metsamajandamise ulatusest ja intensiivsusest lähtuvalt metsa seisukorda, metsatoodete tootlust, ahela järelevalvet, majandamisega seotud tegevusi ning nende mõju inimestele ja keskkonnale.

#9. KÕRGE KAITSEVÄÄRTUSEGA METSADE SÄILITAMINE. Seisame selle eest, et kõrge kaitseväärtusega metsades säiliks või paraneks neile metsadele iseloomulikud tunnusjooned. Kõrge kaitseväärtusega metsade majandamisega seotud otsused peavad olema tehtud lähtudes ettevaatuse põhimõttest.

#10: METSAISTANDUSED. Metsaistanduste planeerimine ja majandamine peab lähtuma FSC kõigist põhimõtetest ja ühiselt kokkulepitud nõuetest. Ehkki istandused võivad pakkuda mitmeid sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid ning rahuldada suurt nõudlust metsatoodete järele, seisab FSC selle eest, et metsamajandus toetaks alati looduslike metsade majandamist, taastamist, säilitamist ja neile avalduva surve vähendamist.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210