2016. aasta mais algas Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamise protsess, mille eesmärgiks on koostada FSC printsiipidest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja siinsetele oludele vastav FSC metsamajandamise standard. Standardi eesmärk on tagada keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline Eesti metsade majandamine.

Eesti standardi loomise protsess on veel käimas ja standardi eelnõu on koostamise viimases etapis. Kui standardi viimane eelnõu on läbinud kõik ülevaatused, liigub standard kinnitamisele FSC standradiosakonda.

Kuna riiklik standard ei ole veel kinnitatud, siis kasutatakse seni Eestis erinevaid akrediteeritud sertifitseerijate standardeid. Eestis tegutsevate sertijate ja nende standarditega saab tutvuda siin.


Kuidas sünnib standard Eestile?

Standardi loomist korraldab Eesti FSC metsamajandamise standardi töörühm, mille kinnitab rahvusvaheline FSC ja kuhu kandideerimine on avatud erinevate huvirühmade esindajatele. Lisaks töötab standardiga ka standardi nõukoda ning huvirühmi kaasatakse konsultatsioonidesse, et koguda võimalikult laiapõhjaliselt tagasisidet.

Standardi töörühma ülesanne on koostatud eelnõu redaktsioonid üksikasjalikult läbi vaadata, anda soovitusi, vaadata läbi huvirühmadelt avalikustamiste käigus tulnud kommentaarid ja anda nendele hinnang ning pakkuda välja kompromisse ja sõnastusi, mis sobivad kõikidele töörühma liikmetele.

Standardi eelnõu koostamise käigus lähtub standardi töörühm FSC põhimõtetest ning parimast kättesaadavast teabest, mis tähendab, et töös kasutatakse kõige usaldusväärsemaid ja kaasaegsemaid andmeid, fakte, ekspertarvamusi ning uuringute tulemusi ja huvirühmadega konsulteerimisel saadud infot. Sellest tulenevalt on olukordi, kus standardi töörühm on leppinud kokku nõuded, mis on aja- ja asjakohast infot arvesse võttes rangemad kui need, mis on Eesti Vabariigi õigusaktides.

Standardi töörühmas on FSC struktuuri peegeldav kolme koja struktuur (keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda), kuhu töörühma liikmed jaotuvad kooskõlas oma tegevusvaldkonnaga või ekspertiisiga vastavas valdkonnas. Lisaks on standardi töörühmal erapooletu moderaator, kelle ülesanne on standardi töörühma arutelu vedada ning aidata konsensust leida.

Standardi töörühma moderaator Eestis on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald.


Standardi töörühma koosseis:


Anneli Palo (Tartu Ülikool)
Jaanus Libek (SA Eestimaa Looduse Fond)
Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)
Olev-Andres Tinn (MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised)
Renno Nellis (MTÜ Kotkaklubi)

Ahto Kaasik (SA Hiite Maja)
Kaarel Tiganik (MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing)
Rea Raus (MTÜ Statera)
Aivar Ruukel (MTÜ Soomaa Turism)

Ivar Sibul (Eesti Maaülikool)
Tarmo Meus (Lignator Mets OÜ)


Standardi nõukoda

Standardi nõukoda toetab töörühma, et tagada esindatud isikute huvide kajastamine protsessis. Standardi nõukojaga jagatakse enne standardi töörühma koosolekut vastava koosoleku materjale ning nõukoja liikmed saavad koosolekul käsitlemiseks anda tagasisidet. Standardi nõukoja liikmete arv ei ole piiratud, mis tähendab, et sellega saavad kõik soovijad igal ajahetkel liituda. Standardi nõukoja liikmetel on põhjendatud huvi ning spetsiifiliste ekspert teadmiste jagamise eesmärgil eelneva kokkuleppe alusel võimalik töörühma koosolekul osaleda ka vaatlejana.

Standardi koostamise ajakava 2020

aprill - mai 2020 Standardi neljanda eelnõu avalikustamine Standardi neljas eelnõu on kõigile huvilistele tutvumiseks kättesaadav siit.
september 2020 3. printsiibi kohandamine ja avalikustamiselt saadud tagasiside käsitlemine
oktoober-november 2020 Standardi eelnõu avalikustamine saamaks tagasisidet 3. printsiibile
detsember 2020 Avalikustamiselt saadud tagasiside käistlemine, standardi eelnõu kinnitamine ning standardiosakonda suunamine
jaanuar-veebruar 2021 Standardi eelnõu viimane kohendamine vastavalt FSC standardiosakonna soovitustele ja märkustele
märts 2021 Standardi eeldatav kinnitamine
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210