Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 4-2 avalikustamine

9. märts - 6. aprill 2020

Eesti FSC metsamajandamise standardi avalikustamine (© Jüri Pere/RMK)© Jüri Pere/RMKFSC Eesti koostöös standardi töörühmaga on valmis saanud Eesti FSC metsamajandamise standardi neljanda eelnõu (4-2) ning ootab sellele avalikustamise algusest 30 päeva jooksul kõigi huvirühmade kommentaare.

Standardi töörühma eesmärgiks on koostada FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja Eesti Vabariigi oludele vastav FSC metsamajandamise standard, millest lähtuvalt oleks metsade majandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.


Taust

2016. aastal alustati Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamist ning eelnõu aluseks võeti protseduuride järgi rahvusvaheliste üldindikaatorite standard FSC-STD-60-004 versioon 1-0. Järgnevatel aastatel töötas töörühm standardi kallal ning toimusid ka avalikud konsultatsioonid.

Samaaegselt koostati aga üldindikaatorite standardi järgmist versiooni ja uus versioon kinnitati 2018. aasta suvel. Eestis oli protsess jõudnud selleks ajaks läbida kaks avalikustamist ja algas standardi lõplik keeleline viimistlemine. 2019. aasta alguses esitati standard ülevaatuseks FSC standardiosakonda (Procedures and Standards Unit).

2019. aasta möödus koostöös standardiosakonnaga ning standard on saanud tagasisidet sõltumatutelt osapooltelt ja ekspertidelt. Need kommentaarid on ka standardi töörühm arvesse võtnud ning standardit vastavalt muutnud. 2019. aastal soovitas standardiosakond minna üle üldindikaatorite standardi versioonile 2-0 ning töörühm nõustus sellega.

Seetõttu küsime taaskord tagasisidet standardi eelnõule, eelkõige muutustele, mis on toimunud seoses FSC-STD-60-004 V2-0 üldindikaatoritele üleminekuga. Muutuste vähesuse tõttu kestab antud konsultatsioon 30 päeva.

Konsultatsiooni info

KESTVUS
Standardi eelnõule on kõigil huvilistel võimalik tagasisidet anda 30. päeva jooksul alates eelnõu avalikustamise esimesest päevast, 9. märts kuni 6. aprill 2020.

MILLELE TAGASISIDET ANDA
Palume anda tagasisidet eelkõige muudatustele, mis on standardi dokumendis ära märgitud helesinise värviga. Kollase värviga on märgitud osad, mille osas pole standardi töörühm konsensust leidnud. Kui Teil on viimati nimetatud teemade kohta pakkuda lahendusi, siis palun edastage need. Ettepanekud indikaatorite ja mõistete sõnastuse osas on ka teretulnud.

Juhime tähelepanu, et standardi sisu ja keel on muutunud alates teisest avalikustamisest, sest arvesse on võetud teise avalikustamise ja FSC standardiosakonna tagasisidet ning standard on läbinud täieliku keeletoimetuse. Standardi töörühm ei ole kohustatud võtma arvesse tagasisidet kõige selle osas, mis on praeguseks töörühmas kokkuleppe saavutanud.

DOKUMENDID NING KUIDAS TAGASISIDET ANDA
Standardi eelnõu saab alla laadida nii docx kui pdf formaadis lehe paremal servas olevast rohelisest kastikesest. Sealt leiab ka tagasiside blanketi, mida palume kasutada põhjana kommentaaride andmisel. Täidetud blanketi palume saata e-posti aadressile standard at ee.fsc point org.

Kui ei avaldata spetsiaalselt soovi jääda anonüümseks, käsitletakse kõiki laekunud kommentaare avalikuna. Anonüümseks jääda soovivate isikute kommentaaridega koos ei avalikustata nende esitajate nimesid ka standardi töörühmale, need jäävad ainult FSC Eesti teada. FSC Eestile anonüümselt esitatud kommentaare arvesse ei võeta.

Korduma kippuvad küsimused:

Miks on üldse standardeid vaja?
Standardid tulevad appi seal, kus riikide seadusandlusest valdkonna reguleerimisel puudu jääb – nii globaalsel kui kohalikul tasandil. Vajadus luua seadusandlust täiendavaid standardeid tuleb sageli ka ühiskondlikust ootusest (näiteks tarbijakäitumine ja -teadlikkus jne) ning vajadusest olla enda tarbimisvalikutes informeeritud. Standardite eesmärk on panna paika parimad praktikad ja tavad.

FSC teeb teiste sertimis-skeemide kõrval eriliseks see, et FSC metsamajandamise standardite puhul lepitakse nende detailid kokku kohalikul tasandil ja koostöös paljude väga erinevate huvirühmadega.

Kes on standardi eelnõu koostanud?
Standardi eelnõu on koostanud FSC Eesti koostöös selleks spetsiaalselt kokku kutsutud standardi töörühmaga. Standardi töörühma ja muu standardi koostamisega seonduva kohta leiate täiendavat informatsiooni siit.

Mille põhjal on standardi eelnõu koostatud?
Standardi eelnõu aluseks on võetud rahvusvahelised üldindikaatorid (FSC-STD-60-004 EN International Generic Indicators versioonid 1-0 ja 2-0), Eesti FSC standardi eelnõu (2011, mittekehtiv) ning kehtivad NEPConi ajutine metsamajandamise standard Eestis ja SCS Forest Stewardship Council Ajutine Metsamajandamise Standard Eestis.

Miks on indikaatorid tähtsad?
Kui FSC kümme üldpõhimõtet reguleerivad metsamajandamise peamiseid suundi, siis indikaatorid on olulised praktilisel tasandil. Metsamajandajat kontrollitakse auditite käigus just indikaatorite tasandil ning hinnatakse nende täitmise või mittetäitmise järgi seda, kas FSC nõuded on täidetud või mitte.

Miks on standardi nõuded kohati rangemad kui seadus?
Standardi eelnõu koostamise käigus lähtus standardi töörühm FSC põhimõtetest ning parimast kättesaadavast teabest, mis tähendab, et töös kasutati kõige usaldusväärsemaid ja ajakohasemaid andmeid, fakte, ekspertarvamusi ning uuringutulemusi ja huvirühmadega konsulteerimisel saadud infot. Sellest tulenevalt on olukordi, kus standardi töörühm on leppinud kokku nõuded, mis on aja- ja asjakohast infot arvesse võttes rangemad, kui need, mis on Eesti Vabariigi õigusaktides.

Küsimustes, kus standardi töörühm on olnud arvamusel, et Eesti Vabariigi õigusaktid on juba kooskõlas FSC põhimõtetega ning standardi eesmärkidega, on vastavad indikaatorid standardist välja jäetud. Samuti on indikaatorid standardist välja jäetud juhul, kui standardi töörühm on hinnanud madalaks riski, et õigusaktide tulevased muudatused võiksid olemasolevaid nõudeid leevendada.

Indikaatorid kordavad õigusaktides toodud nõudeid, kui standardi töörühm on olnud arvamusel, et tulevased õigusaktide muudatused võivad kaasa tuua nõuete leevendamise.

Mida tehakse saadud tagasisidega?
Kõik avalikustamise käigus laekunud asjakohased kommentaarid (konstruktiivne tagasiside, ei ole tehtud FSC Eestile anonüümsena) vaadatakse standardi töörühma poolt läbi peale avalikustamisperioodi lõppu ning kõik avalikustamise käigus laekunud kommentaarid koos vastustega koondatakse vastavasse raportisse.

Millised on standardi koostamise järgmised sammud?
Pärast avalikustamisperioodi lõppu vaatab standardi töörühm laekunud kommentaarid läbi ning koostab uue eelnõu nende põhjal. Edasi jätkub töö FSC standardiosakonnaga kuni standard on nende poolt heaks kiidetud. Seejärel läheb standard lõplikuks kinnitamiseks FSC peakontorisse. Standardi kinnitamine FSC peakontoris on plaanitud 2020. aasta jooksul.

Kas sarnaselt varasemate avalikustamisega toimub ka standardi eelnõu kaasamiskoosolek?
Kuna küsime tagasisidet vaid mõnedele standardi osadele, ei toimu eraldi kaasamiskoosolekut. Küsimuste korral julgustame võtma ühendust kirjutades e-posti aadressile m.kade at ee.fsc point org.

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun kiri standard [ät] ee . fsc . org või m . kade [ät] ee . fsc . org.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210