Uudisruum

Wednesday, 25 January 2017
Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 1-0 avalikustamine

Konsultatsioon (© FSC GD)© FSC GD


Eesti FSC koos standardi töörühmaga on valmis saanud Eesti FSC metsamajandamise standardi esimese eelnõu (1-0) ning ootab sellele kõigi huvirühmade kommentaare. Eesti FSC metsamajandamise standardi esimene eelnõu (1-0) töötati välja perioodil juuni 2016 kuni jaanuar 2017.

2016. aasta mais algatatud Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamisprotsessi eesmärgiks on koostada FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja Eesti Vabariigi oludele vastav FSC metsamajandamise standard, mida järgides oleks metsade majandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.

Keskkonnahoidliku metsanduse all mõistetakse FSC põhimõtete kohaselt seda, et metsa ülestöötamisel ja muude metsasaaduste varumisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse, ühiskonnale kasulik metsandus aitab kohalikel elanikel ja kogu ühiskonnal saada osa metsanduse kestvatest hüvedest, innustades metsaressurssi säilitama ja seda pikaajaliselt majandama ning majanduslikult elujõuline metsandus tähendab, et metsandusega seotud tegevust korraldatakse piisavalt tasuval viisil, teenimata sealjuures tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega seotud kogukondi kahjustades.

Standardi koostamisprotsessi käigus kohandatakse FSC rahvusvaheline raamistik vastavaks Eesti oludele, järgides FSC põhimõtteid ja nõudmisi ning võttes samas arvesse kohalikke ökoloogilisi-, sotsiaalseid ning majanduslikke tingimusi.

Standardi eelnõu 1-0 avalikustamise kohta loe täpsemalt siit.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210