Uudisruum

Friday, 16 March 2018
Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 2-0 avalikustamine

Standardi eelnõu 2-0 avalikustamine. (© Jüri Pere/RMK)© Jüri Pere/RMK

Kutsume huvigruppe ja jätkusuutlikust metsamajandusest huvitatuid kaasa rääkima ja arvamust avaldama uuendatud jätkusuutliku metsanduse standardi loomises. Ettepanekuid ja tagasisidet ootame 15. maiks. Oma tagasiside saate esitada siin.


Eesti FSC koos standardi töörühmaga on valmis saanud Eesti FSC metsamajandamise standardi teise eelnõu (2-0) ning ootab sellele kõigi huvirühmade kommentaare. Standardi koostamise käigus on FSC rahvusvaheline raamistik kohandatud vastavaks Eesti oludele, järgides FSC põhimõtteid ja nõudmisi ning võttes samas arvesse kohalikke ökoloogilisi-, sotsiaalseid ning majanduslikke tingimusi.

Eesti FSC metsamajandamise standardi teine eelnõu töötati välja perioodil aprill 2017 kuni märts 2018. Koostamisprotsessi käigus viidi standardisse sisse muudatused, võttes arvesse tagasisidet 2017 aasta esimeses kvartalis toimunud esimese eelnõu avalikustamiselt ning septembris 2017 toimunud prooviauditite tulemusi.

Pärast teise eelnõu avalikustamisperioodi lõppu vaatab standardi töörühm laekunud kommentaarid läbi ning koostab lõpliku, FSC peakontorisse kinnitamiseks saadetava standardi eelnõu. Standardi kinnitamine FSC peakontoris on plaanitud 2018. aasta jooksul.

Palume standardi eelnõuga tutvuda ning soovi korral esitada oma tagasiside ja kommentaarid. Täpsema informatsiooni leiate meie vastavalt veebilehelt.

2016. aasta mais algatatud Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamisprotsessi eesmärgiks on töötada välja FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja Eesti Vabariigi oludele vastav FSC metsamajandamise standard, mida järgides oleks metsade majandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.

Keskkonnahoidliku metsanduse all mõistetakse FSC põhimõtete kohaselt seda, et metsa ülestöötamisel ja muude metsasaaduste varumisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse. Ühiskonnale kasulik metsandus aitab kohalikel elanikel ja kogu ühiskonnal saada osa metsanduse kestvatest hüvedest, innustades metsaressurssi säilitama ja seda pikaajaliselt majandama. Oluline on ka majanduslikult elujõuline metsandus, mis tähendab, et metsandusega seotud tegevust korraldatakse piisavalt tasuval viisil, teenimata sealjuures tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega seotud kogukondi kahjustades.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210