Metsahoolekogu: keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline

FSC (Forest Stewardship Council) ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas.

FSC märki kandev toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust.

Canopy
CC Pixabay
Owl in tree
CC Pixabay

Väärtused

Keskkonnahoidlik

Keskkonnahoidlik metsandus tähendab, et metsa raiumisel ja muude metsasaadustelestöötamisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse. FSC-d tunnustab rahvusvaheliselt näiteks WWF, aga ka paljud teised tuntud keskkonnaorganisatsioonid. Eestis kuulub FSC liikmeskonda näiteks Eestimaa Looduse Fond.

hiskonnale kasulik

hiskonnale kasulik metsandus aitab töölistel ja kohalikel elanikel saada osa metsa rikkustest. Samal ajal innustab FSC inimesi ja kogukondi metsi säilitama ja pikaajaliselt majandama.

Majanduslikult elujõuline

FSC märgis tagab puittoodetele usaldusväärsuse ja rahvusvahelise tunnustuse, mis aitab avada uusi turge. Näiteks tunnustab kuulus mööblitootja IKEA jätkusuutliku metsavarumise sertifikaadina ainult FSC-d. FSC märgist kasutavad ka näiteks Stora Enso ja Tetra Pak. Tarbija teadlikkus ja nõudlikkus kasvab pidevaltnii ka nõudlus FSC puidu järele.

Thinking man
CC Pixabay

Kes otsustab, mis on vastutustundlik metsamajandus?

Meie rahvusvahelisse liikmeskonda kuuluvad mitmed maailma suurimad sõltumatud keskkonnaorganisatsioonid (WWF ja Greenpeace), suurettevõtted (nt Tetra Pak, IKEA ja Stora Enso) ning ühiskondlikud organisatsioonid (nt Oxfam ja erinevaid maailma põlisrahvaste ühendused). Neile lisanduvad metsaomanikud, -majandajad ja -töötlejad, looduskaitsjad ja eraisikutest liikmeid. Eestist kuuluvad meie liikmeskonda teiste seas näiteks Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing ja Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda, aga ka Tornator Eesti OÜ.

Koostöös eripalgeliste liikmetega, kes esindavad erinevaid huve, pannakse paika metsanduse parim tava ehk FSC standard. Usume, et vaid eri osapooltele võrdse kaalu andmisega ning koos töötades saame lahendada keskkondlikke ja ühiskondlikke probleeme.

FSC liikmed on jagatud kolme võrdse hääleõigusega kojaks: keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda. Selline jaotus aitab tagada erinevate huvigruppide tasakaalu ning ühiste suurte eesmärkide tõhusama saavutamise.

Kolm suurt teemakoda jagunevad omakorda põhja ja lõuna alamkojaks. Nii tagame maailma eri paigust pärit liikmete õiglase esindatuse.

Jätkusuutliku metsanduse põhimõtted

Selleks, et meie metsad oleks elujõulised ning need kestaks ka tulevastele põlvedele, oleme koos keskkonnaekspertide, põlisrahvaste ja metsaettevõtetega kokku leppinud 10 põhimõttes ja 57 nõudes, millest peab kõigi FSC-märgisega metsade majandamisel lähtuma.

Planting
CC Pixabay

 • #1: Seaduste ja FSC põhimõtete järgimine

  Metsamajandamine lähtub kõigist riigis kehtivatest seadustest ning rahvusvahelistest lepingutest ja kokkulepetest, millega riik on end sidunud. Järgime ühiselt kokku lepitud FSC põhimõtteid ja nõudeid.

 • #2: Metsa kasutamise õigused ja kohustused

  Maa- ja metsasaaduste pikaajalised valdamis- ja kasutusõigused peavad olema selgelt määratletud, dokumenteeritud ja õiguslikult tõendatud.

 • #3: Põlisrahvaste õigused

  Tunnustame ja austame põlisrahvaste juriidilisi ja tavadest lähtuvaid õigusi kasutada ja majandada neile ajalooliselt kuulunud maad.

 • #4: Kogukonnasuhted ja töötajate õigused

  Metsamajandamisega seotud tegevused säilitavad või parandavad metsatööliste ja kohalike kogukondade pikaajalist sotsiaalset ja majanduslikku heaolu.

 • #5: Metsast saadavad hüved

  Metsamajandamisega seotud tegevused toetavad metsaga seotud toodete ja teenuste tõhusat kasutamist, et kindlustada majanduslik elujõulisus ning keskkondlikud ja sotsiaalsed hüved.

 • #6: Keskkonnamõju

  Metsamajandamine säilitab bioloogilist mitmekesisust ja sellega seotud väärtusi, veevarusid, mulda ning ainulaadseid ja õrnu ökosüsteeme ning maastikke. Meie eesmärk on säilitada metsa ökoloogiline toimimine ja terviklikkus.

 • #7: Majandamisplaan

  Loome koostöös metsamajandamise ulatusele ja intensiivsusele vastava plaani, mis on kaasaegne, kuid sõnastab selgelt majandamise pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamiseks kasutatavad vahendid.

 • #8. Seire ja hindamine

  Seirame metsamajandamise ulatusest ja intensiivsusest lähtuvalt metsa seisukorda, metsatoodete tootlust, ahela järelevalvet, majandamisega seotud tegevusi ning nende mõju inimestele ja keskkonnale.

 • #9. Kõrge kaitseväärtusega metsade säilitamine

  Seisame selle eest, et kõrge kaitseväärtusega metsades säiliks või paraneks neile metsadele iseloomulikud tunnusjooned. Kõrge kaitseväärtusega metsade majandamisega seotud otsused peavad olema tehtud lähtudes ettevaatuse põhimõttest.

 • #10: Metsaistandused

  Metsaistanduste planeerimine ja majandamine peab lähtuma FSC kõigist põhimõtetest ja ühiselt kokkulepitud nõuetest. Ehkki istandused võivad pakkuda mitmeid sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid ning rahuldada suurt nõudlust metsatoodete järele, seisab FSC selle eest, et metsamajandus toetaks alati looduslike metsade majandamist, taastamist, säilitamist ja neile avalduva surve vähendamist.