Sertifikaatide info

FSC sertifikaatide andmebaasist on võimalik leida palju olulist ja kasulikku informatsiooni nii sertifikaadiomanike kui ka serditud toodete jm kohta.

Allolevates peatükkides kirjutame lähemalt, kuidas seda andmebaasi kasutada ning millist informatsiooni on võimalik leida.

Kaubamärk
FSC UK
FSC pakend
FSC Estonia / Marion Kade

Sertifikaatide otsing

Avage leht "Certificate Search" (sertifikaatide otsing), et leida serditud ettevõtteid näiteks litsentsikoodi või teiste andmete põhjal.

Kõrvalolevalt pildil on näha pakendi peal FSC märgist. Sellel on tootja FSC litsentsikood C014047. Kui see sisestada lahtrisse "Licence code" (litsentsikood) ja kasutada otsingunuppu "Search", kuvab andmebaas antud litsentsikoodiga organisatsiooni andmeid.

Serdiomaniku informatsioon

Serdi saatus saab olla:

  • Valid - Kehtiv
  • Suspended - Peatatud
  • Suspended and blocked - Peatatud ja blokeeritud
  • Terminated - Lõpetatud
  • Terminated and blocked - Lõpetatud ja blokeeritud

Täpset organisatsiooni saab leida nende nime järgi, kirjutades selle lahtrisse “name” ja vajutades “search” nuppu otsinguväljade all. Osad organisatsioonid on FSCle edastanud enda ingliskeelse nime, seega tasub kontrollida nii eesti kui ka ingliskeelset nime (nt RMK - "State Forest Management Centre").

Kõikide Eesti serdiomanike leidmiseks tuleb nimelahter tühjaks jätta ja valida riikide alt (country) “Estonia” ja vajutada otsingunuppu “search”. Sellisel juhul kuvatakse kõik serdiomanikud Eestis ehk metsamajandamise, tarneahela ja kontrollitud puidu serdiomanikud.

Kui on soov täpsustada missugiseid serdiomanike täpsemalt otsing peaks kuvama, saab seda defineerida lahtrite “certificate code” abil. Esimese lahtri valikutes on sertimisasutuste lühendid, näiteks NC tähistab NEPCon'i. Teises lahtris on neli varianti:

  • All – kõikkuvab kõik sertifikaadiomanikud
  • COC – chain of custody ehk tarneahelkuvab kõik tarneahela sertifikaadomanikud
  • CW/ FM – controlled wood / forest management ehk kontrollitud puit / metsamajandaminekuvab kõik kontrollitud puidu JA metsamajandamise sertifikaadomanikud
  • FM/COC – forest management / chain of custody ehk metsamajandamine / tarneahelkuvab kõik metsamajandamise JA tarneahela sertifikaadiomanikud
Otsingu tulemus

Kui klikkida saadud tulemuste seas ettevõtte koodi peale (tulp "Certificate Code) avaneb uus lehekülg organisatsiooni informatsiooniga. Lehekülje lõpus “Documents” ehk dokumentide sektsioonis on auditide avalikud kokkuvõtted. Kokkuvõtted on allalaetavad ja nendelt leiab sertimisasutuse kontaktandmed.

Kaubamärgi litsentsid

Sertimist mittevajavatele osapooltele, kes siiski soovivad kasutada erinevatel eesmärkidel FSC kaubamärke, on väljastatud kaubamärgi litsentsilepingu alusel litsents. Sellised ettevõtted on leitavad läbi FSC serdiotsingu alalehekülje "Trademark Service license holder search".

Ka siin on võimalik leida organisatsioonide nii litsentsikoodi kui ka nime või asukohariigi järgi.