Eesti FSC metsamajandamise standard

Standardid tulevad appi seal, kus riikide seadusandlusest valdkonna reguleerimisel puudu jääb – nii globaalsel kui kohalikul tasandil. Vajadus luua seadusandlust täiendavaid standardeid tuleb sageli ka ühiskondlikust ootusest (näiteks tarbijakäitumine ja -teadlikkus jne) ning vajadusest olla enda tarbimisvalikutes informeeritud. Standardite eesmärk on panna paika parimad praktikad ja tavad.

FSC teeb teiste sertimisskeemide kõrval eriliseks see, et FSC metsamajandamise standardite puhul lepitakse nende detailid kokku kohalikul tasandil ja koostöös paljude väga erinevate huvirühmadega.

Mõnikord juhtub, et kokkulepitud standard on rangem kui kohalik seadus. Standardi eelnõu koostamise käigus lähtub standardi töörühm FSC põhimõtetest ning parimast kättesaadavast teabest, mis tähendab, et töös kasutatakse kõige usaldusväärsemaid ja kaasaegsemaid andmeid, fakte, ekspertarvamusi ning uuringute tulemusi ja huvirühmadega konsulteerimisel saadud infot. Sellest tulenevalt on olukordi, kus standardi töörühm on leppinud kokku nõuded, mis on aja- ja asjakohast infot arvesse võttes rangemad kui need, mis on Eesti Vabariigi õigusaktides.

metskits
CC Pixabay
Koosolek
CC Pixabay

Kuidas sünnib standard Eestile?

Standardi loomist korraldab Eesti FSC metsamajandamise standardi töörühm, mille kinnitab rahvusvaheline FSC ja kuhu kandideerimine on avatud erinevate huvirühmade esindajatele. Lisaks töötab standardiga ka standardi nõukoda ning huvirühmi kaasatakse konsultatsioonidesse, et koguda võimalikult laiapõhjaliselt tagasisidet.

Standardi töörühma ülesanne on koostatud eelnõu redaktsioonid üksikasjalikult läbi vaadata, anda soovitusi, vaadata läbi huvirühmadelt avalikustamiste käigus tulnud kommentaarid ja anda nendele hinnang ning pakkuda välja kompromisse ja sõnastusi, mis sobivad kõikidele töörühma liikmetele.

Standardi eelnõu koostamise käigus lähtub standardi töörühm FSC põhimõtetest ning parimast kättesaadavast teabest, mis tähendab, et töös kasutatakse kõige usaldusväärsemaid ja kaasaegsemaid andmeid, fakte, ekspertarvamusi ning uuringute tulemusi ja huvirühmadega konsulteerimisel saadud infot. Sellest tulenevalt on olukordi, kus standardi töörühm on leppinud kokku nõuded, mis on aja- ja asjakohast infot arvesse võttes rangemad kui need, mis on Eesti Vabariigi õigusaktides.

Standardi töörühmas on FSC struktuuri peegeldav kolme koja struktuur (keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda), kuhu töörühma liikmed jaotuvad kooskõlas oma tegevusvaldkonnaga või ekspertiisiga vastavas valdkonnas. Lisaks on standardi töörühmal erapooletu moderaator, kelle ülesanne on standardi töörühma arutelu vedada ning aidata konsensust leida.

Standardi töörühma moderaator Eestis on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald.

Standardi töörühma koosseis:

Keskkonnakoda:

Anneli Palo (Tartu Ülikool)
Jaanus Libek (SA Eestimaa Looduse Fond)
Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)
Olev-Andres Tinn (MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised)
Renno Nellis (MTÜ Kotkaklubi)

Sotsiaalkoda:

Ahto Kaasik (SA Hiite Maja)
Kaarel Tiganik (MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing)
Rea Raus (MTÜ Statera)
Aivar Ruukel (MTÜ Soomaa Turism)

Majanduskoda:

Ivar Sibul (Eesti Maaülikool)
Tarmo Meus (Lignator Mets OÜ

Teadmised
CC Pixabay

Eesti FSC standardi protsess

2016. aasta mais algas Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamise protsess, mille eesmärgiks on koostada FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja siinsetele oludele vastav FSC metsamajandamise standard. Standardi eesmärk on tagada keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline Eesti metsade majandamine.

Eesti standardi loomise protsess on veel käimas. 2016 - 2019 toimus töö standardi kallal enamjaolt plaanipäraselt ning konstruktiivses võtmes. Standardi eelnõu on jõudnud läbida 3 avalikku konsultatsiooni ning saanud ulatuslikku tagasisidet FSC standardiosakonnast (Policy and Standards Unit, PSU). Ühes FSC põhimõttelises printsiibis - põlisrahvaste õigused - ei õnnestunud standardi töörühmal jõuda ühisele arusaamiseni. Seetõttu pöördus FSC Eesti ja standardi töörühm 3. printsiibiga seotud küsimustega rahvusvahelise FSC poole.

2020. aastal sai standardi töörühm kauaoodatud sisendi rahvusvaheliselt FSClt 3. printsiibi ehk põlisrahvaste õiguste Eestis kohaldamise kohta, mille kohaselt järeldati, et põlisrahvaste õigused peavad olema Eesti standardis tagatud.

Koostöös rahvusvahelise FSCga jõuti standardi lõpetamise osas kokkuleppele järgmises:

  • Standardi töörühma viimaseks ülesandeks jääb läbi töötada viimaselt standardi avalikustamiselt saadud tagasiside (V 4-2 avalikustamine, 9.03 - 6.04.2020) ja tõmmata joon alla viimastele küsimustele, v.a 3. printsiip.
  • Põlisrahvaste õiguste printsiibi kohaldamise tööd korraldab edaspidi FSC standardiosakond ning kaasab indikaatorite väljatöötamisse sotsiaaleksperdi. Töö tulemusena saadud 3. printsiibi indikaatorid läbivad 60. päevase avalikustamine ning saadud tagasiside põhjal täiendatakse indikaatoreid vastavalt vajadusele. Avalikustamise periood on täpsustamisel.

Plaanide kohaselt kinnitatakse Eesti FSC metsamajandamise standard 2021. aastal. Teavitame huvirühmi nimetatud konsultatsiooniperioodist esimesel võimalusel. Küsimuste korral palun võtke ühendust info@ee.fsc.org.

Nõukoda
CC Pixabay

Standardi nõukoda

Standardi nõukoda toetab töörühma, et tagada esindatud isikute huvide kajastamine protsessis. Standardi nõukojaga jagatakse enne standardi töörühma koosolekut vastava koosoleku materjale ning nõukoja liikmed saavad koosolekul käsitlemiseks anda tagasisidet. Standardi nõukoja liikmete arv ei ole piiratud, mis tähendab, et sellega saavad kõik soovijad igal ajahetkel liituda. Standardi nõukoja liikmetel põhjendatud huvi ning spetsiifiliste ekspertteadmiste jagamise eesmärgil eelneva kokkuleppe alusel võimalik töörühma koosolekul osaleda ka vaatlejana.

Dokumendid

Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamisega soetud dokumendid.

FSC ja HMK tutvustus.pdf
PDF, Size: 19.43MB
Eesti_FSC_metsamajandamise_standardi_koostamine.pdf
PDF, Size: 2.74MB
Standardi töörühm ja nõuandev kogu.pdf
PDF, Size: 2.13MB
STR töökord.pdf
PDF, Size: 861.17KB

Eestis kehtivad FSC metsamajandamise standarid

Kuna rahvuslikku standardi protsess on pooleli ning kinnitamata, kehtib Eestis kaks FSC ajutist metsamajandamise standardit. Ka need standardid on üles ehitatud FSC põhimõtetele ning kriteeriumitele.

Kehtivad standardid:

  • NEPConi ajutine metsamajandamise standard Eestis (NEPCon - uue nimega Preferred by Nature)
  • SCS Forest Stewardship Council Ajutine Metsamajandamise Standard Eestis
NEPCon ajutine metsamajandamise standard Eestis.pdf
PDF, Size: 1.09MB
SCS Forest Stewardship Council Ajutine Metsamajandamise Standard Eestis.pdf
PDF, Size: 507.57KB