Osalus, demokraatia ja võrdsus

FSCd juhivad liikmed, kellel kõigil on võrdne kaal organisatsiooni arengus ning standardite, töökorralduse ja poliitikate loomisel.

FSC tegevust suunavad vabaühendused, ettevõtted ja ametiasutused. Liikmete seas on neid, kes esindavad keskkonnakaitset ja ühiskondlikke teemasid, aga ka neid, kes seisavad puidutööstuse ja metsandussektori huvide eest. Võrdselt otsustavat kaalu omavad põlisrahvad, metsaühistud, jaemüüjad, tootjad, sertijad, metsaomanikud ja mitmed teised olulised osapooled.

FSCs on liikmeteks on nii organisatsioonid (näiteks metsaettevõtted, keskkonnaorganisatsioonid jt) kui ka eraisikud (näiteks teadlased, üliõpilased ja aktivistid).

Meeting
FSC GD

Unikaalne võrdsust ja mitmekülgsust väärtustav juhtimine

FSCd juhib kolm koda: keskkonnakoda, sotsiaalkoda ja majanduskoda. Iga liige kuulub ühte kotta ning kolm temaatilist koda töötavad jätkusuutliku metsamajanduse nimel koos. Kuna FSC on ülemaailmne organisatsioon, jaotuvad kojad veel ka piirkonniti: põhja- ja lõuna alamkojaks.

Rahvusvaheline juhtimine

FSC on demokraatlik ja konsensust otsiv organisatsioon. Igale kojale kuulub 33,3% kõikidest otsustavatest häältest, koja mõlemale alamkojale kuuluvad pooled hääled koja häältest. Selline jaotus tagab, et eri huvigruppide mõjuvõim jaguneb võrdselt ning tagab FSC arengus tasakaalu.

Organisatsiooni juhtimisel on FSCs kolm tasandit: üldkogu, juhatus ja peadirektor

General meeting

Üldkogu

FSC liikmete üldkogu koguneb iga kolme aasta tagant. Üldkoosolekul käsitletavad teemad tulevad liikmetelt ja otsused võetakse vastu hääletades. Kõikide kodade esindajate häältel on võrdne kaal.

Board of Directors

Juhatus

FSC juhatus vastutab kõigi liikmete ees ja koosneb 12 valitud esindajast. Igast temaatilisest kojast valitakse neli esindajat nelja-aastaseks perioodiks.

Kim Carstensen portrait

Peadirektor

Peadirektor Kim Carstensen juhib organisatsiooni FSC peakorterist Bonnist, Saksamaalt ja vastutab igapäevase juhtimise eest.