Vaidlused

FSC on maailma usaldusväärseim säästva metsamajanduse lahendus. Suhtume oma rolli tõsiselt ja vastutustundlikult. Kuna ükski süsteem pole täiuslik, oleme loonud probleemidest ja rikkumistest teatamiseks juhtnöörid, et taolised olukorrad saaksid kiiresti ja korrektselt lahendatud.

FSC vaidluste lahendamise süsteem pakub raamistiku vaidluste lahendamiseks, mis huvirühmadel võivad tekkida FSC juhatusega, FSC ja / või tema partnerorganisatsioonidega, ASI, FSC akrediteeritud sertifitseerimisasutuste või FSC sertifikaatide omanikega. Vaidluste menetlemine on kirjeldatud dokumendisVaidluste menetlemine FSC sertifitseerimise süsteemis” (FSC-PRO-01-008) alljärgnev on kokkuvõte dokumendi sisust.

Vaidluste menetlemise tekitab kõige tihedamini küsimusi. Palun võtke meiega ühendust, kui teile pakub huvi, kuidas FSC käsitleb FSC otsuste vastu esitatud apellatsioone (FSC-PRO-01-005) või kuidas käsitletakse kaebusi, mis puudutavad FSCga seotud organisatsioonide vastavust FSC assotsiooni poliitikale (FSC-PRO-01-009).

Harvendustööd
FSC Estonia / Marion Kade

FSC vaidluste lahendamise põhimõtted

Vaidluste lahendamise süsteem on mitmetasandiline (vt joonist). Vaidlusi tuleb adresseerida alustades madalamaist astmest ja huvirühmi julgustatakse järgima seda põhimõtet. Vaidlused, mida ei adresseerita esialgselt kõige madalamal astmel suunatakse edasi korrektsessele adressaadile, mis võib mõjutada üldist ajakulu lahenduse leidmiseks.

Vaidlused tuleb lahendada arutelude ja läbirääkimiste või vahendamise abil. Formaalsed protseduurid, sh komisjonid, tuleks kaasata viimase võimalusena.

Vaidluste lahendamise süsteem

 

Pohlad
© FSC Estonia / Marion Kade

Kaebused seoses serdiomanikuga

FSC serdiomaniku tegevusest tingitud kaebusega tuleb huvirühmal pöörduda esmajärgus serdiomaniku poole, et neid probleemist teavitada ning lahenduseni jõuda. Kui see ei õnnestu, on kaebajal õigus pöörduda serdiomaniku sertifitseerimisasutuse poole. Kui ka sertimisasutusega koostöös ei jõuta rahuldava otsuseni on kaebajal õigus pöörduda ASI poole.

Vaata siit, kuidas leida informatsiooni Eestis serditud ettevõtete kohta.

Känd
© FSC Estonia / Marion Kade

Kes kaebustega tegelevad?

FSC tegeleb ja menetleb kaebusi vastavalt protseduurile FSC-PRO-01-008, mis puudutavad:

 • FSC normatiivset raamistikku
 • Rahvusvahelise FSC sooritust
 • FSC võrgustiku (riiklikud kontorid, riiklikud esindajad, riiklikud fookuspunktid) sooritust
 • ASI sooritust

Sertifitseerimisasutused menetlevad FSC nõuete täitmisega esile tulnud kaebusi, mis on seotud ettevõtetega, kellele sertimisasutus on sertifikaadi väljastanud.

ASI lahendab ja menetleb vastavalt protseduurile ASI-PRO-20-104 FSC akrediteeritud sertimisasutuste tegevustega seotud kaebusi. Kaebus tuleb esmalt esitada sertimisasutusele, kes peab seda menetlema vastavalt asutusesisesele kaebuste menetlemise protseduurile.

Kaebuse vorm ja edastamise võimalused

Kaebuse esitatakse veebipõhise avalduse abil (parim lahendus rahvusvaheliste küsimuste puhul) või e-kirja või tavakirja teel. Kirja teel saadetud kaebuste tarbeks palume kasutada “FSC kaebuste esitamise vormi”, mis on alla laetav nii inglise kui ka eesti keeles.

Kaebus tuleks esitada õigele asutusele, kelle kohustus on kaebusega tegeleda. Kui kaebus ei ole esitatud korrektselt, toetab FSC kaebuse esitajat selle õigesti esitamisel. Kui kaebus esitatakse rahvusvahelisele FSCle või ASI-le, on see koostatud FSC ametlikus töökeeles (inglise või hispaania).

Kaebus sisaldab:

 • kaebuse esitaja nime ja kontaktandmeid
 • täpsustust, mis asutuse vastu kaebus esitatakse
 • sündmuste ja probleemide kirjeldust, mis ajendasid kaebust esitama
 • täpsustust, millistele konkreetsetele nõuetele ei ole vastatud
 • tõendeid kaebuse iga elemendi või aspekti toetamiseks
 • selgitust, kas ja millises vormis on küsimused kostja juures enne kaebuse esitamist tõstatatud ja milline vastus neile anti;
 • kokkulepet kaebuse jagamiseks kostja ja teiste kaebuse osapooltega;
 • kokkulepet pidada kinni protseduuri FSC-PRO-01-008 tingimustest

Ülaltoodud elemente sisaldavad kaebused sobivad esitamiseks nii FSCle, sertimisasutustele kui ka serdiomanikele. ASI kaebuste kontaktivorm on leitav siit.

Kaebuse esitaja võib enda ärenägemise järgi kaebuse igal ajahetkel tagasi võtta.

Küsimuste korral aitame teid hea meelega!

FSC kaebuste esitamise vorm EE.docx
DOCX, Size: 16.58KB
FSC kaebuste esitamise vorm EN.docx
DOCX, Size: 16.51KB